سەدەی ١٦یەم

(لە سەدەی ١٦ەوە ڕەوانە کراوە)
---Sidenote START---
سەدە

سەدەی ١٥ | سەدەی ١٦ | سەدەی ١٧
١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠
١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠
١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠
١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠
١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠
١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠
١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠
١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠
١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠
١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠

سەدەی ١٦یەم یان سەدەی ١٦ھەم،سەدەی شازدەھەم یان سەدەی شانزەھەم لەساڵی ١٥٠٠ تا ١٦٠٠ بەردەوام بووە و لەو ماوەیەدا ئەم ڕووداوانە ڕوویان داوە.

روداوەکاندەستکاری

نەزانراودەستکاری

١٥٠٠کاندەستکاری

١٥١٠کاندەستکاری

١٥٢٠کاندەستکاری

١٥٣٠کاندەستکاری

١٥٣٠کاندەستکاری

١٥٤٠کاندەستکاری

١٥٥٠کاندەستکاری

١٥٦٠کاندەستکاری

١٥٧٠کاندەستکاری

١٥٨٠کاندەستکاری

١٥٩٠کاندەستکاری

کەسە ناسراوەکاندەستکاری

شوێن دۆزینەوەدەستکاری

ئەدەبی بینراودەستکاری

موزیک و ئاوازدانەراندەستکاری

ئەدەبدەستکاری

زانست و فەلسەفەدەستکاری

داھێنان و دۆزینەوە و باس کردندەستکاری