درەختی خێزانیی سوڵتانە عوسمانییەکان

(لە لیستی سوڵتانە عوسمانییەکانەوە ڕەوانە کراوە)

ئەم هێڵکارییەی خوارەوە درەختی خێزانیی سوڵتانەکانی دەوڵەتی عوسمانییە؛

 
 
 
 
 

عوسمانی یەکەم
١٢٥٨-١٢٩٩-١٣٢٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئۆرهانی یەکەم
١٢٨٤-١٣٢٦-١٣٥٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موڕادی یەکەم
١٣٢٦-١٣٥٩-١٣٨٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بایەزیدی یەکەم
١٣٥٧-١٣٨٩-١٤٠٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محەمەدی یەکەم
١٣٨٧-١٤٠٣-١٤٢١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موڕادی دووەم
١٤٠٤-١٤٥١
r. ١٤٢١-٤٤, ١٤٤٦-٥١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محەمەدی دووەم
١٤٣٢-١٤٨١
r. ١٤٤٤-٤٦, ١٤٥١-٨١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بایەزیدی دووەم
١٤٤٨-١٤٨١-١٥١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سەلیمی یەکەم
١٤٦٦-١٥١٢-١٥٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سولەیمانی یەکەم
١٤٩٤-١٥٢٠-١٥٦٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سەلیمی دووەم
١٥٢٤-١٥٦٦-١٥٧٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موڕادی سێیەم
١٥٤٦-١٥٧٤-١٥٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محەمەدی سێیەم
١٥٦٦-١٥٩٥-١٦٠٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئەحمەدی یەکەم
١٥٩٠-١٦٠٣-١٦١٧

 

موستەفای یەکەم
١٥٩١-١٦٣٩
r. ١٦١٧-١٨, ١٦٢٢-٢٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوسمانی دووەم
١٦٠٤-١٦١٨-١٦٢٢

 

موڕادی چوارەم
١٦١٢-١٦٢٣-١٦٤٠

 

ئیبراهیمی یەکەم
١٦١٥-١٦٤٠-١٦٤٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محەمەدی چوارەم
١٦٤٢-١٦٩٣
r. ١٦٤٨-١٦٨٧

 

سولەیمانی دووەم
١٦٤٢-١٦٨٧-١٦٩١

 

ئەحمەدی دووەم
١٦٤٣-١٦٩١-١٦٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موستەفای دووەم
١٦٦٤-١٦٩٥-١٧٠٣

 
 
 
 
 
 

ئەحمەدی سێیەم
١٦٧٣-١٧٣٦
r. ١٧٠٣-١٧٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مەحموودی یەکەم
١٦٩٦-١٧٣٠-١٧٥٤

 

عوسمانی سێیەم
١٦٩٩-١٧٥٤-١٧٥٧

 

موستەفای سێیەم
١٧١٧-١٧٥٧-١٧٧٤

 
 
 

عەبدول حەمیدی یەکەم
١٧٢٥-١٧٧٤-١٧٨٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سەلیمی سێیەم
١٧٦١-١٨٠٨
r. ١٧٨٩-١٨٠٧

 

موستەفای چوارەم
١٧٧٩-١٨٠٧-١٨٠٨

 

مەحموودی دووەم
١٧٨٥-١٨٠٨-١٨٣٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عەبدول مەجیدی یەکەم
١٨٢٣-١٨٣٩-١٨٦١

 

عەبدول عەزیز
١٨٣٠-١٨٦١-١٨٧٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موڕادی پێنجەم
١٨٤٠-١٩٠٤
r. ١٨٧٦

 

عەبدول حەمیدی دووەم
١٨٤٢-١٩١٨
r. ١٨٧٦-١٩٠٩

 

محەمەدی پێنجەم
١٨٤٤-١٩٠٩-١٩١٨

 

محەمەدی شەشەم
١٨٦١-١٩٢٦
r. ١٩١٨-١٩٢٢