١ (ژمارە)

ژمارەی سروشتی

١ (یەک) (1) ژمارەیەکی سروشتییە، و تاکە. کەوتووەتە نێوان ٠ و ٢.

لە بیرکاری دەستکاری

  • لەکرداری لێکداندا، ١ دانەی بێلایەنە.

لە تەکنەلۆژیا دەستکاری

ژمارە یەک لە خشتەی لێکدان دەستکاری

لێکدان ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠٠
  ١ ٢ ٣ ٤ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠٠