دوورگەکانی سولەیمان

(ڕەوانەکراوە لە دوورگەکانی سلێمانەوە)

دوورگەکانی سلێمان (بە ئینگلیزی: Solomon Islands؛ (بیبیستە)) دەوڵەتێکی سەروەرە لە ئۆقیانووسیا.