٢٨ی ئایار ١٤٨ـەم ڕۆژی ساڵە، (١٤٩ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٢١٧ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ ل

ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری