ئەندامی زاوزێی مێینە

کۆئەندامی زاوزێی مێینە پێکهاتووە له دوو هێلکەدان و دوو جۆگەی فاڵوب، کە بەستراون بە هێلکە دانەکانەوە، وە ئەندامی منداڵدان کە ئەو شوێنەیە کە کۆرپەلەی تێدا گەشە دەکات، وه زێ ئەو ئەندامەی کە منداڵدان بە دەرەوەی لەش دەگەیەنێت.