ئەلفوبێی یۆنانی ئەلفوبێیەکە کە لە سەدەی نۆیەم بەر لە زانی مەسیحەوە زمانی یۆنانی پێنووسراوە. ئەم ئەلفوبێیە یەکێکە لە بێکەموکووڕیترین سیستمەکانی ئەلفوبێیی و ھەروەھا کۆنترین ئەلفوبێیەکە کە ھێشتاش بە کار دەھێندرێ. لە ڕابردوودا بۆ نووسینی ژمارەکانیش ھەر لەم ئەلفوبێیە کەڵک وەردەگیرا بەڵام ئێستا یۆنانییەکان لە ژمارەکانی ھیندی بۆ نیشاندانی ژمارەکان کەڵک وەردەگرن. ئەلفوبێی یۆنانی لە ئەلفوبێی فینیقیەوە کەوتووەتەوە.

ئەلفوبێی یۆنانی
Αα ئەلفا Νν نوو
Ββ بیتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο ئۆمیکرۆن
Δδ دێلتا Ππ پی
Εε ئێپسیلۆن Ρρ ڕۆ
Ζζ زیتا Σσς سیگما
Ηη ئیتا Ττ تاو
Θθ تیتا Υυ ئووپسیلۆن
Ιι ئیۆتا Φφ فی
Κκ کەپا Χχ خی
Λλ لامدا Ψψ پسی
Μμ موو Ωω ئۆمێگا
پیتە ناباوەکان
() واو ھیتا
سەن شۆ
ژمارەکان
ستیگما () قۆپا
() سەمپی
نووسەکانی تر ژمارەکان
αʹ ١ ιʹ ١٠ ρʹ ١٠٠
βʹ ٢ κʹ ٢٠ σʹ ٢٠٠
γʹ ٣ λʹ ٣٠ τʹ ٣٠٠
δʹ ٤ μʹ ٤٠ υʹ ٤٠٠
εʹ ٥ νʹ ٥٠ φʹ ٥٠٠
ϛʹ ٦ ξʹ ٦٠ χʹ ٦٠٠
ζʹ ٧ οʹ ٧٠ ψʹ ٧٠٠
ηʹ ٨ πʹ ٨٠ ωʹ ٨٠٠
θʹ ٩ ϟʹ ٩٠ ϡʹ ٩٠٠

ئەلفوبێی یۆنانی دەستکاری

پیتەکانی ئەلفوبێی یۆنانی بریتین لە:

گەورە چکۆلە ناوەکەی بە کوردی ناوەکەی بە ئینگلیزی گۆکردنی کۆن گۆکردنی نوێ
Α α ئەلفا alpha [a, aː] [a]
Β β بێتا beta [b] [v]
Γ γ گامما gamma [g] [ɣ, ʝ]
Δ δ دێلتا delta [d] [ð]
Ε ε ئێپسیلۆن epsilon [e] [e]
Ζ ζ زێتا zeta [z/zd] [dz]
Η η ئیتا eta [ɛː] [i]
Θ θ تێتا theta [] [θ]
Ι ι ئیۆتا iota [i, iː] [i]
Κ κ کەپا kappa [k] [k, c]
Λ λ لامدا lamda [l] [l, ʎ]
Μ μ موو mu [m] [m]
Ν ν نوو nu [n] [n, ɲ]
Ξ ξ کسی xi [ks] [ks]
Ο ο ئۆمیکرۆن omicron [o] [o]
Π π پی pi [p] [p]
Ρ ρ ڕۆ rho [r] [r]
Σ σ ،ς سیگما sigma [s, z] [s, z]
Τ τ تاو tau [t] [t]
Υ υ ئووپسیلۆن upsilon [u, uː] [i]
Φ φ فی phi [] [f]
Χ χ خی chi [] [χ, ç]
Ψ ψ پسی psi [ps] [ps]
Ω ω ئۆمێگا omega [ɔː] [o]

پیتەکانی ئەلفوبێی یۆنانی بریتین لە:

گەورە چکۆلە ناوەکەی بە کوردی ناوەکەی بە ئینگلیزی گۆکردنی کۆن گۆکردنی نوێ
Ϝ ϝ واو wau [w] --
Ϛ ϛ ستیگما stigma [st] --
Ͱ ͱ ھیتا heta [h] --
Ϻ ϻ سەن san [s] --
Ϙ ϙ قۆپا koppa [k] --
Ͳ ͳ سەمپی sampi [s] --
Ϸ ϸ شۆ sho [ʃ] --

سەرچاوەکان دەستکاری