ئەلفوبێی یۆنانی


ئەلفوبێی یۆنانی ئەلفوبێیەکە کە لە سەدەی نۆیەم بەر لە زانی مەسیحەوە زمانی یۆنانی پێنووسراوە. ئەم ئەلفوبێیە یەکێکە لە بێکەموکووڕیترین سیستمەکانی ئەلفوبێیی و ھەروەھا کۆنترین ئەلفوبێیەکە کە ھێشتاش بە کار دەھێندرێ. لە ڕابردوودا بۆ نووسینی ژمارەکانیش ھەر لەم ئەلفوبێیە کەڵک وەردەگیرا بەڵام ئێستا یۆنانییەکان لە ژمارەکانی ھیندی بۆ نیشاندانی ژمارەکان کەڵک وەردەگرن. ئەلفوبێی یۆنانی لە ئەلفوبێی فینیقیەوە کەوتووەتەوە.

Greek alphabet alpha-omega.svg
ئەلفوبێی یۆنانی
Αα ئەلفا Νν نوو
Ββ بیتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο ئۆمیکرۆن
Δδ دێلتا Ππ پی
Εε ئێپسیلۆن Ρρ ڕۆ
Ζζ زیتا Σσς سیگما
Ηη ئیتا Ττ تاو
Θθ تیتا Υυ ئووپسیلۆن
Ιι ئیۆتا Φφ فی
Κκ کەپا Χχ خی
Λλ لامدا Ψψ پسی
Μμ موو Ωω ئۆمێگا
پیتە ناباوەکان
Digamma uc lc.svg (Pamphylian digamma uc lc.svg) واو Heta uc lc.svg ھیتا
San uc lc.svg سەن Sho uc lc.svg شۆ
ژمارەکان
Stigma uc lc.svg ستیگما Qoppa uc lc.svg (Qoppa new uc lc.svg) قۆپا
Sampi uc lc T-shaped.svg (Sampi uc lc.svg) سەمپی
نووسەکانی تر ژمارەکان
αʹ ١ ιʹ ١٠ ρʹ ١٠٠
βʹ ٢ κʹ ٢٠ σʹ ٢٠٠
γʹ ٣ λʹ ٣٠ τʹ ٣٠٠
δʹ ٤ μʹ ٤٠ υʹ ٤٠٠
εʹ ٥ νʹ ٥٠ φʹ ٥٠٠
ϛʹ ٦ ξʹ ٦٠ χʹ ٦٠٠
ζʹ ٧ οʹ ٧٠ ψʹ ٧٠٠
ηʹ ٨ πʹ ٨٠ ωʹ ٨٠٠
θʹ ٩ ϟʹ ٩٠ ϡʹ ٩٠٠

ئەلفوبێی یۆنانیدەستکاری

پیتەکانی ئەلفوبێی یۆنانی بریتین لە:

گەورە چکۆلە ناوەکەی بە کوردی ناوەکەی بە ئینگلیزی گۆکردنی کۆن گۆکردنی نوێ
Α α ئەلفا alpha [a, aː] [a]
Β β بیتا beta [b] [v]
Γ γ گاما gamma [g] [ɣ, ʝ]
Δ δ دێلتا delta [d] [ð]
Ε ε ئێپسیلۆن epsilon [e] [e]
Ζ ζ زیتا zeta [z/zd] [dz]
Η η ئیتا eta [ɛː] [i]
Θ θ تیتا theta [] [θ]
Ι ι ئیۆتا iota [i, iː] [i]
Κ κ کەپا kappa [k] [k, c]
Λ λ لامدا lamda [l] [l, ʎ]
Μ μ موو mu [m] [m]
Ν ν نوو nu [n] [n, ɲ]
Ξ ξ کسی xi [ks] [ks]
Ο ο ئۆمیکرۆن omicron [o] [o]
Π π پی pi [p] [p]
Ρ ρ ڕۆ rho [r] [r]
Σ σ ،ς سیگما sigma [s, z] [s, z]
Τ τ تاو tau [t] [t]
Υ υ ئووپسیلۆن upsilon [u, uː] [i]
Φ φ فی phi [] [f]
Χ χ خی chi [] [χ, ç]
Ψ ψ پسی psi [ps] [ps]
Ω ω ئۆمێگا omega [ɔː] [o]

پیتەکانی ئەلفوبێی یۆنانی بریتین لە:

گەورە چکۆلە ناوەکەی بە کوردی ناوەکەی بە ئینگلیزی گۆکردنی کۆن گۆکردنی نوێ
Ϝ ϝ واو wau [w] --
Ϛ ϛ ستیگما stigma [st] --
Ͱ ͱ ھیتا heta [h] --
Ϻ ϻ سەن san [s] --
Ϙ ϙ قۆپا koppa [k] --
Ͳ ͳ سەمپی sampi [s] --
Ϸ ϸ شۆ sho [ʃ] --

سەرچاوەکاندەستکاری