١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (یەک ملیار) ژمارەیەکی سروشتییە کە دوای ٩٩٩٬٩٩٩٬٩٩٩ و پێش ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠١ دێت.

وێناکردنی توانەکانی دە لە یەکەوە تا ١ ملیار

بە ھێمای زانستی، بەم شێوە دەنووسرێت ١٠٩.

سەرچاوەکان

دەستکاری