و یەکێک لە پیتەکانی ئەلفوبێی عەرەبیی زمانی کوردی و ھەروەھا بیست و حەوتەمین پیتی ئەلفوبێی عەرەبییە کە نیشاندەری پیتی W یان Uیە لە ئەلفوبێی لاتینیی زمانی کوردیدا. ناوی ئەم پیتە «واو»ە.

ئەلفوبێی کوردی
ء    ا    ب    پ    ت    ج
چ    ح    خ    د    ر    ڕ
ز    ژ    س    ش    ع    غ
ف    ڤ    ق    ک    گ    ل
ڵ    م    ن    و    ۆ    ھ
ە    ی    ێ
پیتەکانی تر
ص    ڎ    ۊ
مێژووئەلفوبێی عەرەبیژمارەکان
کێسمەکان
تەنیا سەرەتا ناوین کۆتا
و و‍ ‍و‍ ‍و