دەروازە:زمانی کوردی/ئەلفوبێی زمانی کوردی

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١

دەروازە:زمانی کوردی/ئەلفوبێی زمانی کوردی/١ ێ یەکێک لە پیتەکانی ئەلفوبێی عەرەبیی زمانی کوردییە کە نیشاندەری پیتی Êیە لە ئەلفوبێی لاتینیی زمانی کوردیدا. «ێ» لەو پیتانەیە کە بە ئەلفوبێی عەرەبی زیاد کراوە.

کێسمەکان
تەنیا سەرەتا ناوین کۆتا
ێ ێ‍ ‍ێ‍ ‍ێ

زیاتر...

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢

دەروازە:زمانی کوردی/ئەلفوبێی زمانی کوردی/٢ ھەمزە یەکێک لە پیتەکانی ئەلفوبێی عەرەبیی زمانی کوردییە. کە نیشاندەری نەبزوێنی glottal stopە کە لە ستانداری IPAدا ھێمای [ʔ] بۆ دانراوە. لە فەرھەنگەکانی کوردیی ناوەندیدا یەکەم پیتە.

زیاتر...

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣

دەروازە:زمانی کوردی/ئەلفوبێی زمانی کوردی/٣ س یەکێک لە پیتەکانی ئەلفوبێی عەرەبیی زمانی کوردی و ھەروەھا دوازدەیەمین پیتی ئەلفوبێی عەرەبییە کە نیشاندەری پیتی Sیە لە ئەلفوبێی لاتینیی زمانی کوردیدا. ناوی ئەم پیتە «سین»ە.

کێسمەکان
تەنیا سەرەتا ناوین کۆتا
س س‍ ‍س‍ ‍س

زیاتر...

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ١٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٢٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٣٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٤٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٥٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٦٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٧٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٨٩

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٠

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩١

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٢

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٣

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٤

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٥

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٦

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٧

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٨

ئەلفوبێی زمانی کوردی ٩٩