ماسوولکەی کۆڵ (musculus trapezius) بریتییە لە ماسوولکەیەکی گەورەی سێگۆشەیی، یەکێکە لە ماسوولکەکانی پشت، کە دواوەی مل و ھەردوو شانەکان و ماسوولکەکانی سک بەیەک دەبەستێتەوە بە بڕبڕەکانی پشت لە بڕبڕەی دوازدەھەم.

شوێن و دیاریکردنی

دەستکاری

ھەڵکەوتە

دەستکاری
 
شێوە و پێکھاتەکانی ماسولکەی کۆڵ.

ھەستکردنی

دەستکاری

ئاژنین

دەستکاری

سەرچاوەکان

دەستکاری