دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو

وتەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١

وتەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
بەھرەی چ وەدەست کەوت لە بوونمان گەردوون؟ قازانجی چ دێتە ڕێ لەوانەی مردوون؟
ھیچ کەس نییە لەم گێژە دەرم خا و بێژێ بۆ بوون و ژیان و مان و بۆ مردن و چوون؟

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
پەندێکی مناڵەکەت بدە مامەی پیر! با بازی بە خاک و گڵ نەکا، ژیری بەبیر
بێژنگی لە دەس دەرێنە بەس دابێژێ! کەللەی سەری مەزن و پاتشا و میر و وەزیر

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
ئەم ژینە کە ڕابرێ، چ شیرین و چ تاڵ تووش بی بە مەرگ، چ دەربەدەر بی چ لە ماڵ
بێ خەم بژی! خۆش بە! پاشی مەرگی من و تۆش بێ پسانەوە دێن ڕۆژ و شەو و مانگ و ساڵ

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
ئەم کۆنە سەراوپەردە کە دنیای ناوە شایی لە بەرێک، شینە لە پێنسەد لاوە
ئەم خوانچەیە بەرماوی ھەزار جەمشیدە گۆڕە و گەلێ بارامی تیا نێژراوە

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
ئەم گۆزە کە جێ ئاوی کرێکارێکە چاو و دڵی چەند وەزیر و خونکارێکە
ھەر پیاڵە مەیەک بە دەستی سەرخۆشێکە کەللەی سەر و مێشکی ژیر و وشیارێکە

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩

وتەی ھەڵبژێردراو ١٠

وتەی ھەڵبژێردراو ١١

وتەی ھەڵبژێردراو ١٢

وتەی ھەڵبژێردراو ١٣

وتەی ھەڵبژێردراو ١٤

وتەی ھەڵبژێردراو ١٥

وتەی ھەڵبژێردراو ١٦

وتەی ھەڵبژێردراو ١٧

وتەی ھەڵبژێردراو ١٨

وتەی ھەڵبژێردراو ١٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٢١

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٣١

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٤١

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٥١

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٦١

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٧١

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٨١

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٩١

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٩