دەروازە:پارێزگای کەرکووک/کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١

دەروازە:پارێزگای کەرکووک/کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک/١ نەجمەدین عومەر کەریم (١ی کانوونی دووەمی ١٩٤٩ – ٣١ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٠) دکتۆر و کەسایەتی سیاسی کورد بووە، لە ٢٩ی ئاداری ٢٠١١ تا ١٤ی ئەیلوولی ٢٠١٧ پارێزگاری کەرکووک بووە

زیاتر...

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ١٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٢٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٣٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٤٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٥٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٦٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٧٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٨٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩١

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای کەرکوک ٩٩