دەروازە:زمانی کوردی/ڕێزمانی کوردی

ڕێزمانی کوردی ١

دەروازە:زمانی کوردی/ڕێزمانی کوردی/١ پیتە بزوێنەکان لە کوردیدا : لە زمانی کوردیدا ٨ (ھەشت) دانە پیتی بزوێنی ھەیە، بەڵام بە ئەلفبای سۆرانی (عەرەبی) تەنیا ٧ (حەوت) دانە پیتیان بۆ دانراوە کە بریتین لە: (ا ـ و ـ ۆ ـ وو ـ ە ـ ی ـ ێ - بزرۆکە(i))

ڕێزمانی کوردی ٢

ڕێزمانی کوردی ٣

ڕێزمانی کوردی ٤

ڕێزمانی کوردی ٥

ڕێزمانی کوردی ٦

ڕێزمانی کوردی ٧

ڕێزمانی کوردی ٨

ڕێزمانی کوردی ٩

ڕێزمانی کوردی ١٠

ڕێزمانی کوردی ١١

ڕێزمانی کوردی ١٢

ڕێزمانی کوردی ١٣

ڕێزمانی کوردی ١٤

ڕێزمانی کوردی ١٥

ڕێزمانی کوردی ١٦

ڕێزمانی کوردی ١٧

ڕێزمانی کوردی ١٨

ڕێزمانی کوردی ١٩

ڕێزمانی کوردی ٢٠

ڕێزمانی کوردی ٢١

ڕێزمانی کوردی ٢٢

ڕێزمانی کوردی ٢٣

ڕێزمانی کوردی ٢٤

ڕێزمانی کوردی ٢٥

ڕێزمانی کوردی ٢٦

ڕێزمانی کوردی ٢٧

ڕێزمانی کوردی ٢٨

ڕێزمانی کوردی ٢٩

ڕێزمانی کوردی ٣٠

ڕێزمانی کوردی ٣١

ڕێزمانی کوردی ٣٢

ڕێزمانی کوردی ٣٣

ڕێزمانی کوردی ٣٤

ڕێزمانی کوردی ٣٥

ڕێزمانی کوردی ٣٦

ڕێزمانی کوردی ٣٧

ڕێزمانی کوردی ٣٨

ڕێزمانی کوردی ٣٩

ڕێزمانی کوردی ٤٠

ڕێزمانی کوردی ٤١

ڕێزمانی کوردی ٤٢

ڕێزمانی کوردی ٤٣

ڕێزمانی کوردی ٤٤

ڕێزمانی کوردی ٤٥

ڕێزمانی کوردی ٤٦

ڕێزمانی کوردی ٤٧

ڕێزمانی کوردی ٤٨

ڕێزمانی کوردی ٤٩

ڕێزمانی کوردی ٥٠

ڕێزمانی کوردی ٥١

ڕێزمانی کوردی ٥٢

ڕێزمانی کوردی ٥٣

ڕێزمانی کوردی ٥٤

ڕێزمانی کوردی ٥٥

ڕێزمانی کوردی ٥٦

ڕێزمانی کوردی ٥٧

ڕێزمانی کوردی ٥٨

ڕێزمانی کوردی ٥٩

ڕێزمانی کوردی ٦٠

ڕێزمانی کوردی ٦١

ڕێزمانی کوردی ٦٢

ڕێزمانی کوردی ٦٣

ڕێزمانی کوردی ٦٤

ڕێزمانی کوردی ٦٥

ڕێزمانی کوردی ٦٦

ڕێزمانی کوردی ٦٧

ڕێزمانی کوردی ٦٨

ڕێزمانی کوردی ٦٩

ڕێزمانی کوردی ٧٠

ڕێزمانی کوردی ٧١

ڕێزمانی کوردی ٧٢

ڕێزمانی کوردی ٧٣

ڕێزمانی کوردی ٧٤

ڕێزمانی کوردی ٧٥

ڕێزمانی کوردی ٧٦

ڕێزمانی کوردی ٧٧

ڕێزمانی کوردی ٧٨

ڕێزمانی کوردی ٧٩

ڕێزمانی کوردی ٨٠

ڕێزمانی کوردی ٨١

ڕێزمانی کوردی ٨٢

ڕێزمانی کوردی ٨٣

ڕێزمانی کوردی ٨٤

ڕێزمانی کوردی ٨٥

ڕێزمانی کوردی ٨٦

ڕێزمانی کوردی ٨٧

ڕێزمانی کوردی ٨٨

ڕێزمانی کوردی ٨٩

ڕێزمانی کوردی ٩٠

ڕێزمانی کوردی ٩١

ڕێزمانی کوردی ٩٢

ڕێزمانی کوردی ٩٣

ڕێزمانی کوردی ٩٤

ڕێزمانی کوردی ٩٥

ڕێزمانی کوردی ٩٦

ڕێزمانی کوردی ٩٧

ڕێزمانی کوردی ٩٨

ڕێزمانی کوردی ٩٩