دەروازە:ئەفغانستان/دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١

دەروازە:ئەفغانستان/دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان/١ کابول گەورەترین شار و پایتەختی وڵاتی ئەفغانستانە. بەپێی سەرژمێریی ساڵی ٢٠١١ ژمارەی دانیشتووانی شاری کابول بریتییە لە ٣٬٩ ملیۆن کەس.

زیاتر...

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ١٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٢٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٣٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٤٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٥٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٦٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٧٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٨٩

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٠

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩١

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٢

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٣

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٤

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٥

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٦

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٧

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٨

دەڤەر و شارەکانی ئەفغانستان ٩٩