ماني له ئێرانەوە.

زانستنامه دەستکاری

زانستنامە جێگای کۆکردنەوەی «دەبێ ببێ»کان، «بریا ببا»کان و «ئینشاڵڵا دەبێت»ەکان نییە. جێگای کۆکردنەوەی «بووەکان و ھەبوونەکان»ە. شنبه ۲۴ تیر