پێڕستی گوندەکانی پاوە

(ڕەوانەکراوە لە پێرستی گوندەکانی پاوەەوە)

ئەم وتارە پێرستی گوندەکانی شارستانی پاوەیە. شارستانی پاوە لە پارێزگای کرماشان ھەڵکەوتووە و لە ٣ ناوچە و ٥٥ گوند پێکھاتووە.

ناوچەی باینگاندەستکاری

ناوی کوردی شێوەزار ناوی فارسی ناوچە گوندستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
چلانیێ کوردیی ناوەندی چلانھ باینگان ماکوان ١٢٠ ٥٣٠
تین کوردیی ناوەندی تین باینگان ماکوان ١٢٠ ٤٤٧ 0503010002009051275
زەردۆیی کوردیی ناوەندی زردویی باینگان ماکوان ٢٥٨ ١٠٧٨ 0503010002009051287
سپی ئاو کوردیی ناوەندی سفیداب باینگان ماکوان ١٥ ٥٤ 0503010002009051291
ھەنجیرگەی ئێناخی کوردیی ناوەندی انجیرک باغی باینگان ماکوان * * 0503010002010051262
دەوان کوردیی ناوەندی دودان باینگان ماکوان ١٣٧ ٥٦٤ 0503010002010051281
سیمان کوردیی ناوەندی سیمان باینگان ماکوان ٨ ٤٧ 0503010002010051293
گووڕیگەور کوردیی ناوەندی گوریگور باینگان ماکوان * * 0503010002010051305
لەشکرگە کوردیی ناوەندی لشگرگاھ باینگان ماکوان ٢٩ ١٢٥ 0503010002010051307
ھێرتا کوردیی ناوەندی ھرتا باینگان ماکوان * * 0503010002010051333
ئارێت کوردیی ناوەندی آریت باینگان شیوھ سر ٣١ ١٤٦ 0503010003007051261
بانەوڕێ کوردیی ناوەندی بانورھ باینگان شیوھ سر ٦٨٩ ٣١٣٩ 0503010003007051264
بلەیی (یان مێوی) کوردیی ناوەندی بلھ ای باینگان شیوھ سر ٧ ٢٩ 0503010003007051270
ساتیاری کوردیی ناوەندی ساتیاری باینگان شیوھ سر ١٦٧ ٦٨٣ 0503010003007051290
لارانی ژوورن کوردیی ناوەندی لاران علیا باینگان شیوھ سر ٢٨ ١٢٦ 0503010003007051310
لارانی خوارن کوردیی ناوەندی لاران سفلی باینگان شیوھ سر ٤١ ١٧٥ 0503010003007051311
مەزیری کوردیی ناوەندی مزیدی باینگان شیوھ سر ٤٥ ١٨٠ 0503010003007051324
میراولی کوردیی ناوەندی میرعبدلی زرین چیا باینگان شیوھ سر ٩٢ ٤٠٨ 0503010003007051327
مەیوان کوردیی ناوەندی میوان باینگان شیوھ سر ٣٣ ١٤٠ 0503010003007051330

ناوچەی ناوەندیدەستکاری

ناوی کوردی شێوەزار ناوی فارسی ناوچە گوندستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
تازەوا کوردیی ناوەندی تازھآباد مرکزی ناوەندی شمشیر ١٣ ٥٨ 0503020001012051783
چۆڕژی کوردیی ناوەندی و ھەورامی چوریژی ناوەندی شمشیر ٤٥٦ ١٨٥٨ 0503020001012051784
دەرەویان کوردیی ناوەندی درھ بیان ناوەندی شمشیر ١٤١ ٦٣٩ 0503020001012051788
سەرکڕان کوردیی ناوەندی سرکران ناوەندی شمشیر ٦٥ ٢٧٥ 0503020001012051792
نۆسمە کوردیی ناوەندی نسمھ ناوەندی شمشیر ١٣١ ٤٧٦ 0503020001012051801
بندەرە کوردیی ناوەندی بندرھ ناوەندی شمشیر ٧٣ ٢٧٥ 0503020001013051782
دووریسان کوردیی ناوەندی دوریسان ناوەندی شمشیر ٧٦٦ ٣٠٠٢ 0503020001013051791
شمشێر کوردیی ناوەندی شمشیر ناوەندی شمشیر ٤٩٣ ٢٠٩٧ 0503020001015051793
خانەگا ھەورامی خانقاھ ناوەندی ھولی ٣٩٤ ١٤٦٣ 0503020003003051785
دەرموور ھەورامی درمور ناوەندی ھولی ٦ ٢٤ 0503020003003051787
بەلەفزان کوردیی ناوەندی بلھ بزان ناوەندی ھولی * * 0503020003004051781
دشە ھەورامی دشھ ناوەندی ھولی ٣٥٨ ١٤٧٨ 0503020003004051790
کۆمەدەرە کوردیی ناوەندی کمادرھ ناوەندی ھولی ٢٣ ٩٥ 0503020003004051795
دووئاو مزرعھ دواب ناوەندی ھولی * * 0503020003004051797
ھیروێ ھەورامی ھیروی ناوەندی ھولی ٣٣ ١٢٥ 0503020003004051804
داریان ھەورامی داریان ناوەندی ھولی ٢٤٧ ٨٦٩ 0503020003005051786
نجار کوردیی ناوەندی نجار ناوەندی ھولی ٦٥ ٢٩٠ 0503020003005051800
وڕا کوردیی ناوەندی ورا ناوەندی ھولی ٨٠ ٢٩٠ 0503020003005051803
گراڵ ھەورامی گلال ناوەندی ھولی ١٦٤ ٧٢٨ 0503020003006051796
نۆریاو کوردیی ناوەندی نوریاب ناوەندی ھولی ٢٥٥ ٩٦٦ 0503020003006051802

ناوچەی نەوسووددەستکاری

ناوی کوردی شێوەزار ناوی فارسی ناوچە گوندستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
ھەجیج ھەورامی حجیج بزرگ نەوسوود سیروان ١٦٣ ٦٠٣ 0503030002001051833
دەرەھەجیج حجیج کوچک نەوسوود سیروان * * 0503030002001051834
زێبار زبار نەوسوود سیروان * * 0503030002001051838
زەلتە زلتھ نەوسوود سیروان * * 0503030002001051839
شەڕەکان ھەورامی شرکان نەوسوود سیروان ١٠١ ٣٥٣ 0503030002001051840
گیلدان گیلدان نەوسوود سیروان * * 0503030002001051846
- مزرعھ بنرو نەوسوود سیروان ٦ ١٧ 0503030002001051847
نەروێ ھەورامی نروی نەوسوود سیروان ١٣٢ ٤٥٥ 0503030002001051851
ھانی‌وەز ھانی وز نەوسوود سیروان * * 0503030002001353175
بێرواس ھەورامی بیدرواز نەوسوود سیروان ٢٤ ٥٢ 0503030002002051831
تەشار ھەورامی تشار نەوسوود سیروان ٧٥ ٢٨٠ 0503030002002051832
دزاوەر ھەورامی دزاور نەوسوود سیروان ٧٢ ٢٠٠ 0503030002002051837
شێخان ھەورامی شیخان نەوسوود سیروان * * 0503030002002051843
کێمنە ھەورامی کیمنھ نەوسوود سیروان ٣٩ ١٥١ 0503030002002051845
نەیسانە ھەورامی نیسانھ نەوسوود سیروان ٥٦ ٢٢٩ 0503030002002051852
وەزڵی ھەورامی وزلی نەوسوود سیروان ٣٤ ١٢٣ 0503030002002051853
ھانەگەرمڵە ھەورامی ھانی گرملھ نەوسوود سیروان ١١٨ ٣٨٦ 0503030002002051855