٨ی تشرینی یەکەم

ڕێکەوت

٨ی تشرینی یەکەم ٢٨١ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٨٢ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٨٤ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری