پێڕستی سەدەکان

وتاری لیستی ویکیمیدیا
(لە لیستی سەدەکانەوە ڕەوانە کراوە)

ئەمەی خوارەوە لیستێکی سەدە و ھەزارەکانە.

BC'
100,000-200,000 (پ.ز) [[10,000-10,000 (پ.ز)|10,000-100,000 (پ.ز)] ] هەزارەی دەیەم
هەزارەی نۆیەم هەزارەی هەشتەم هەزارەی حەوتەم هەزارەی شەشەم هەزارەی پێنجەم
٤٠٠٠-٣٩٠٠ (پ.ز) ٣٩٠٠-٣٨٠٠ (پ.ز) ٣٨٠٠-٣٧٠٠ (پ.ز) ٣٧٠٠-٣٦٠٠ (پ.ز) ٣٦٠٠- ٣٥٠٠ (پ.ز)
٣٥٠٠-٣٤٠٠ (پ.ز) ٣٤٠٠-٣٣٠٠ (پ.ز) ٣٣٠٠-٣٢٠٠ (پ.ز.)). ) ٣٢٠٠-٣١٠٠ (پ.ز) ٣١٠٠ -٣٠٠٠ (پ.ز)
3000-2900 (پ.ز) 2900-2800 (پ.ز) 2800-2700 (پ. پێش زایین) 2700-2600 (پ.ز) 2600- 2500 (پ.ز)
2500-2400 (پ.ز) 2400-2300 (پ.ز) 2300-2200 (پ. پێش زایین) 2200-2100 (پ.ز) سەدەی بیست و یەکەم (پ.ز) 2100-2000 (پ.ز)
٢٠٠٠-١٩٠٠ (پ.ز) ١٩٠٠-١٨٠٠ (پ.ز) ١٨٠٠-١٧٠٠ (پ.ز) ١٧٠٠-١٦٠٠ (پ.ز) ١٦٠٠- ١٥٠٠ (پ.ز)
١٥٠٠-١٤٠٠ (پ.ز) ١٤٠٠-١٣٠٠ (پ.ز) سەدەی ١٣ (پ.ز) ١٣٠٠-١٢٠٠ (پ.ز) ١٠٠٠ (BC)
1000-900 (پ.ز) 900-800 (پ.ز) 800-700 ( پێش زایین) ٧٠٠-٦٠٠ (پ.ز) ٦٠٠- ٥٠٠ (پ.ز)
٥٠٠-٤٠٠ (پ.ز) ٤٠٠-٣٠٠ (پ.ز) [[سەدەی سێیەم (پ.ز) ٣٠٠-٢٠٠ (پ.ز)] ] 200-100 (پ.ز) سەدەی یەکەم
ع'
سەدەی یەکەم سەدەی دووەم سەدەی سێیەم [[سەدەی چوارەم (ز)| سەدەی چوارەم] سەدەی پێنجەم
سەدەی شەشەم سەدەی حەوتەم سەدەی هەشتەم [[سەدەی نۆیەم (ز)| سەدەی نۆیەم] سەدەی دەیەم
سەدەی ١١ سەدەی ١٢ سەدەی ١٣ سەدەی ١٤ سەدەی ١٥
سەدەی ١٦ سەدەی ١٧ سەدەی ١٨ [[سەدەی نۆزدەهەم (ز)| سەدەی نۆزدەهەم] سەدەی بیستەم
سەدەی بیست و یەکەم.

سه‌ر‌چاوه‌کان

دەستکاری