فەرەیدوون موعتەمید وەزیری

فەرەیدوون موعتەمید وەزیری، (لەدایکبووی ١٩٢٢ – مردووی ٢٠٠٦)، سیاسەتوان، مامۆستای زانکۆ و بناغەدانەری زانکۆی ڕازی و زانکۆی کوردستان بوو. فەرەیدوون لەدایکبووی سنەیە.

فەرەیدوون موعتەمید وەزیری

لەدایکبوون١٩٢٢
سنە
مەرگ٢٠٠٦
پیشەسیاسەتوان، مامۆستای زانکۆ

سەرچاوەکاندەستکاری