سەدەی ١٤یەم

(لە سەدەی ١٤ەوە ڕەوانە کراوە)
---Sidenote START---
سەدە

سەدەی ١٣ | سەدەی ١٤ | سەدەی ١٥
١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠
١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٤ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠
١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠
١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠
١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠
١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠
١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠
١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠
١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠
١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠

سەدەی ١٤یەم یان سەدەی ١٤ھەم، سەدەی چاردەھەم یان سەدەی چواردەھەم لەساڵی ١٣٠٠ تا ١٤٠٠ بەردەوام بووە و لەو ماوەیەدا ئەم ڕووداوانە ڕوویان داوە.

ڕووداوەکاندەستکاری

نەزانراودەستکاری

١٣٠٠کاندەستکاری

١٣١٠کاندەستکاری

١٣٢٠کاندەستکاری

١٣٣٠کاندەستکاری

١٣٤٠کاندەستکاری

١٣٥٠کاندەستکاری

١٣٦٠کاندەستکاری

١٣٧٠کاندەستکاری

١٣٨٠کاندەستکاری

١٣٩٠کاندەستکاری

کەسە ناسراوەکاندەستکاری

شوێن دۆزینەوەدەستکاری

ئەدەبی بینراودەستکاری

موزیک و ئاوازدانەراندەستکاری

ئەدەبدەستکاری

زانست و فەلسەفەدەستکاری

داھێنان و دۆزینەوە و باس کردندەستکاری