سەدەی ١٤یەم

سەدە
(لە سەدەی ١٤ەوە ڕەوانە کراوە)
---Sidenote START---
سەدە

سەدەی ١٣ | سەدەی ١٤ | سەدەی ١٥
١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠
١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٤ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠
١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠
١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠
١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠
١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠
١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠
١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠
١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠
١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠

سەدەی ١٤یەم یان سەدەی ١٤ھەم، سەدەی چاردەھەم یان سەدەی چواردەھەم لەساڵی ١٣٠٠ تا ١٤٠٠ بەردەوام بووە و لەو ماوەیەدا ئەم ڕووداوانە ڕوویان داوە.

ڕووداوەکان

دەستکاری

نەزانراو

دەستکاری

کەسە ناسراوەکان

دەستکاری

شوێن دۆزینەوە

دەستکاری

ئەدەبی بینراو

دەستکاری

موزیک و ئاوازدانەران

دەستکاری

زانست و فەلسەفە

دەستکاری

داھێنان و دۆزینەوە و باس کردن

دەستکاری