دەروازە:کەنەدا/دەستەواژە کەنەدیەکان

دەستەواژە کەنەدیەکان ١

دەروازە:کەنەدا/دەستەواژە کەنەدیەکان/١

  • دەبڵ دەبڵ: (double double)، قاوە ئەگەر داوابکرێت دوو شیر و دوو شەکری بۆ زیادبکرێت ،ئەم جۆرە قاوەیە زیاتر بەهۆی پروپاگەندەی تیم هۆرتنز هاتە سەرزاران .
  • پۆتین: (Poutine) پەتاتەی سورەوەکراو بە ئاوگی چەور و پەنیر.
  • ویکت: (wicked) نازدار ،نازدارحەیران،شتێکی جوان و سەرنج ڕاکێش .

کلیک: (Click) بەدووری هەر کیلۆمەترێک دەوترێت پتر شوفێران بەکاری دێنن. عـ

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ١١

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ١٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٢٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٣٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٤٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٥٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٦٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٧٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٨٩

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٠

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩١

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٢

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٣

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٤

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٥

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٦

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٧

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٨

دەستەواژە کەنەدیەکان ٩٩