دەروازە:پارێزگای ھەڵەبجە/کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١

دەروازە:پارێزگای ھەڵەبجە/کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە/١ عومەر حەمەساڵەح ئەحمەد ناسراو بە عومەری خاوەر دانیشتوویەکی شاری ھەڵەبجە بوو کە لە ١٦ی ئازاری ١٩٨٨دا خۆی و منداڵەکەی لە باوەشیدا بوو، بوون بە قوربانیی چەکی کیمیایی. ڕەمەزان ئۆزتورک (Ramazan Öztürk) وێنەیەکی لە عومەری خاوەر گرت کە ئێستا وەکوو ھێمای کارەساتی ھەڵەبجە دەناسرێ.

زیاتر...

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٩

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٠

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩١

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٢

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٣

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٤

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٥

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٦

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٧

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٨

کەسایەتیەکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٩