وتار ١

دەروازە:زانستی کۆمپیوتەر/وتار/١

ڕەقامێر بەھەموو کەرەستەیەکی ڕەق دەوترێت کە لە ماددەیەکی کانزایی دروست کرابێت. بەشی فیزیاییی سیستمی کۆمپیوتەری، لەبەرگرەوەی ھەموو دەزگا و خولگە ئەلەکتریکی و ئەلەکترۆنییەکان، دەزگا ئەلەکترۆمیکانیکییەکان و، بەشە میکانیکییەکان و جەستە، ھەروەھا وەکوو لقێک لە زانستی کۆمپیوتەر، کە خەریکی خوێندنەوەی ئەم باسلێکراوانەیە، وەک مۆدێم، تەختەکلیل، چاپکەر و کارتە ھەمە جۆرەکانی کۆمپیوتەر.[١] ڕەقامێری کۆمپیوتەر لە ئامێرە داخلکەرەکان و ئامێرە دەرکەرەکان (Input/Output Devices) پێکدێت. زیاتر...

وتار ٢

وتار ٣

وتار ٤

وتار ٥

وتار ٦

وتار ٧

وتار ٨

وتار ٩

وتار ١٠

وتار ١١

وتار ١٢

وتار ١٣

وتار ١٤

وتار ١٥

وتار ١٦

وتار ١٧

وتار ١٨

وتار ١٩

وتار ٢٠

وتار ٢١

وتار ٢٢

وتار ٢٣

وتار ٢٤

وتار ٢٥

وتار ٢٦

وتار ٢٧

وتار ٢٨

وتار ٢٩

وتار ٣٠

وتار ٣١

وتار ٣٢

وتار ٣٣

وتار ٣٤

وتار ٣٥

وتار ٣٦

وتار ٣٧

وتار ٣٨

وتار ٣٩

وتار ٤٠

وتار ٤١

وتار ٤٢

وتار ٤٣

وتار ٤٤

وتار ٤٥

وتار ٤٦

وتار ٤٧

وتار ٤٨

وتار ٤٩

وتار ٥٠

وتار ٥١

وتار ٥٢

وتار ٥٣

وتار ٥٤

وتار ٥٥

وتار ٥٦

وتار ٥٧

وتار ٥٨

وتار ٥٩

وتار ٦٠

وتار ٦١

وتار ٦٢

وتار ٦٣

وتار ٦٤

وتار ٦٥

وتار ٦٦

وتار ٦٧

وتار ٦٨

وتار ٦٩

وتار ٧٠

وتار ٧١

وتار ٧٢

وتار ٧٣

وتار ٧٤

وتار ٧٥

وتار ٧٦

وتار ٧٧

وتار ٧٨

وتار ٧٩

وتار ٨٠

وتار ٨١

وتار ٨٢

وتار ٨٣

وتار ٨٤

وتار ٨٥

وتار ٨٦

وتار ٨٧

وتار ٨٨

وتار ٨٩

وتار ٩٠

وتار ٩١

وتار ٩٢

وتار ٩٣

وتار ٩٤

وتار ٩٥

وتار ٩٦

وتار ٩٧

وتار ٩٨

وتار ٩٩