چێشتی کوردی ١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١

دۆینە، چێشتێکی کوردییە
دۆینە، چێشتێکی کوردییە

دۆینە چێشتێکی تراوی کوردییە کە لە کوڵاندنی گەنمی دەستاڕکراو لە ناو دۆی خەستدا دروست دەکرێ. دۆینە لە وەرزی گەرمادا دروست دەکرێ و لە سەر بانان لە بەر ڕۆژدا وشک دەکرێتەوە و پاشەکەوت دەکرێ و دواتر لە وەرزی زستاندا دەکرێتە ناو ئاو و دەخورێ و زۆر جار نۆک و پوونگەشی پێ زیاد دەکەن. دۆینە دەستەخۆشکی شەلەمە و ئەم دوو چێشتە وەک دوو خواردن ھەمیشە پێکەوە دەوترێن و خواردنی زستانی کوردەوارین. لە کوردیی باشووریدا «تەرخێنە»شی پێ دەوترێ.

زیاتر...

چێشتی کوردی ٢

چێشتی کوردی ٣

چێشتی کوردی ٤

چێشتی کوردی ٥

چێشتی کوردی ٦

چێشتی کوردی ٧

چێشتی کوردی ٨

چێشتی کوردی ٩

چێشتی کوردی ١٠

چێشتی کوردی ١١

چێشتی کوردی ١٢

چێشتی کوردی ١٣

چێشتی کوردی ١٤

چێشتی کوردی ١٥

چێشتی کوردی ١٦

چێشتی کوردی ١٧

چێشتی کوردی ١٨

چێشتی کوردی ١٩

چێشتی کوردی ٢٠

چێشتی کوردی ٢١

چێشتی کوردی ٢٢

چێشتی کوردی ٢٣

چێشتی کوردی ٢٤

چێشتی کوردی ٢٥

چێشتی کوردی ٢٦

چێشتی کوردی ٢٧

چێشتی کوردی ٢٨

چێشتی کوردی ٢٩

چێشتی کوردی ٣٠

چێشتی کوردی ٣١

چێشتی کوردی ٣٢

چێشتی کوردی ٣٣

چێشتی کوردی ٣٤

چێشتی کوردی ٣٥

چێشتی کوردی ٣٦

چێشتی کوردی ٣٧

چێشتی کوردی ٣٨

چێشتی کوردی ٣٩

چێشتی کوردی ٤٠

چێشتی کوردی ٤١

چێشتی کوردی ٤٢

چێشتی کوردی ٤٣

چێشتی کوردی ٤٤

چێشتی کوردی ٤٥

چێشتی کوردی ٤٦

چێشتی کوردی ٤٧

چێشتی کوردی ٤٨

چێشتی کوردی ٤٩

چێشتی کوردی ٥٠

چێشتی کوردی ٥١

چێشتی کوردی ٥٢

چێشتی کوردی ٥٣

چێشتی کوردی ٥٤

چێشتی کوردی ٥٥

چێشتی کوردی ٥٦

چێشتی کوردی ٥٧

چێشتی کوردی ٥٨

چێشتی کوردی ٥٩

چێشتی کوردی ٦٠

چێشتی کوردی ٦١

چێشتی کوردی ٦٢

چێشتی کوردی ٦٣

چێشتی کوردی ٦٤

چێشتی کوردی ٦٥

چێشتی کوردی ٦٦

چێشتی کوردی ٦٧

چێشتی کوردی ٦٨

چێشتی کوردی ٦٩

چێشتی کوردی ٧٠

چێشتی کوردی ٧١

چێشتی کوردی ٧٢

چێشتی کوردی ٧٣

چێشتی کوردی ٧٤

چێشتی کوردی ٧٥

چێشتی کوردی ٧٦

چێشتی کوردی ٧٧

چێشتی کوردی ٧٨

چێشتی کوردی ٧٩

چێشتی کوردی ٨٠

چێشتی کوردی ٨١

چێشتی کوردی ٨٢

چێشتی کوردی ٨٣

چێشتی کوردی ٨٤

چێشتی کوردی ٨٥

چێشتی کوردی ٨٦

چێشتی کوردی ٨٧

چێشتی کوردی ٨٨

چێشتی کوردی ٨٩

چێشتی کوردی ٩٠

چێشتی کوردی ٩١

چێشتی کوردی ٩٢

چێشتی کوردی ٩٣

چێشتی کوردی ٩٤

چێشتی کوردی ٩٥

چێشتی کوردی ٩٦

چێشتی کوردی ٩٧

چێشتی کوردی ٩٨

چێشتی کوردی ٩٩