بازنەکانی ئورانوس

بازنەکانی ئۆرانۆس لە ساڵی ١٩٧٧ دۆزراوەتەوە لە ئەنجامی ڕوانگەکردنی هەسارەکانی کۆمەڵەی خۆر لەسەر زەوی

بازنەکانی ئورانوس تا نزیکی مانگەکەی
١٣ بازنەکانی هەسارەی ئورانوس

بازنەکانی ئورانوس پێکدێت لە ١٣ ئەڵقە بە تەواوی هەموویان لە ساڵی ٢٠٠٨ دۆزراونەتەوە

سەرچاوەدەستکاری