هەڵۆیان ناوی تیرەیەک پەلەوەرە.
هەڵۆیان یەکێک لە دوو تیرەی سەرەکی لە تۆرەمەی هەڵۆیان(Accipitriformes یا Falconiformes)ە .

هەڵۆی پەڕکوور

سەرچاوە دەستکاری