٢٥ی تشرینی یەکەم

ڕێکەوت

٢٥ی تشرینی یەکەم ٢٩٨ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٩٩ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٦٧ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری