بۆڕیی ھەوا

(لە نایەوە ڕەوانە کراوە)

بۆری ھەوا یان تراشە یان قلقانجک یان زەنگلۆر بۆریێکە کە قوڕگ و دەم لەگەڵ سی پەیوەند دەدات.

وێنەی تراشە (بە trachea دیاری کراوە)

سەرچاوکاندەستکاری