بەڵگەدارکردنی مۆدیوول[ببینە] [دەستکاری بکە] [مێژوو] [پاکسازی]

ئەم مۆدیوولە تایبەتە بە {{Databox}}. بۆ زانیاریی زۆرتر، بڕوانە ئێرە.

-- Please DO NOT edit this page unless you know what you are doing.
-- Maintainer: User:Encrypt0r 


-- https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual
-- https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Wikibase_Client/Lua

local property_blacklist = {
  'P360', --is a list of
  'P4224', --category contains
  'P935', -- Commons gallery
  'P1472', -- Commons Creator page
  'P1612', -- Commons Institution page
  'P373', -- Commons category
  'P3722', -- Commons maps category
  'P1151', -- topic's main Wikimedia portal
  'P1424', -- topic's main template
  'P910', -- topic's main category
  'P1200', -- bodies of water basin category
  'P1792', -- category of associated people
  'P1464', -- category for people born here
  'P1465', -- category for people who died here
  'P1791', -- category of people buried here
  'P1740', -- category for films shot at this location
  'P2033', -- Category for pictures taken with camera
  'P2517', -- category for recipients of this award
  'P4195', -- category for employees of the organization
  'P1754', -- category related to list
  'P301', -- category's main topic
  'P971', -- category combines topics
  'P3876', -- category for alumni of educational institution
  'P1753', -- list related to category
  'P3921', -- Wikidata SPARQL query equivalent
  'P1204', -- Wikimedia portal's main topic
  'P1423', -- template's main topic
  'P1709', -- equivalent class
  'P3950', -- narrower external class
  'P2888', -- exact match
  'P1382', -- coincident with
  'P527', -- has part
  'P2670', -- has parts of the class
  'P3113', -- does not have part
  'P2737', -- union of
  'P2738', -- disjoint union of
  'P2445', -- metasubclass of
  'P1963', -- properties for this type
  'P3176', -- uses property
  'P1889', -- different from
  'P460', -- said to be the same as
  'P2959', -- permanent duplicated item
  'P2860', -- cites
  'P5125', -- wikimedia outline
  'P5008', -- on focus list of Wikimedia project
  'P2559', -- Wikidata usage instructions
  'P1343', -- described by source
  'P972', -- catalogu
  'P1282', -- OSM tag or key
  'P4839', -- Wolfram Language entity code
  'P6104', -- Maintained by Wikiproject
  'P5996', -- Category for films in this language
  
  'P735', -- Given name
  'P734', -- Family name
  'P1559', -- Native name
  'P21', -- Sex or gender
  'P373', -- Commons category
  'P910', -- topic's main category
  'P1792', -- category of associated people
  'P1464', -- category for people born here
  'P2184', -- history of topic
  'P1438', -- Jewish Encyclopedia ID
  'P206', -- located in or next to body of water
  'P7867', -- category for maps
  'P8402', -- Open Data portal
  'P1448', -- official name
  'P569', -- date of birth
	'P570', -- date of death
	'P19', -- place of birth
	'P20', -- place of death
	'P27', -- country of citizenship
	'P2747', -- Filmiroda rating
	'P1552', -- has quality
	'P7561', -- category for the interior of the item
	'P1196', -- manner of death
	'P6365', -- member category
	'P465', -- sRGB color hex triplet
	'P487', -- Unicode character
	'P7084', -- related category
	'P1814', -- name in kana
	'P2001', -- Revised Romanization
	'P8989', -- category for the view of the item
}

-- Merge two tables and return a new table
function mergeTables(first, second)
  result = {}
  
  for k,v in pairs(first) do
  	table.insert(result, v)
  end
  
  for k,v in pairs(second) do
  	table.insert(result, v)
  end
  
  return result
end

-- Turn index based tables into key based tables
function valuesToKeys(array)
	local result = {}
	for _, v in pairs(array) do
		result[v:upper()] = true
	end
	return result
end

function getBirthStatement(lang, date_of_birth, date_of_death, place_of_birth)
	local birth_time = ''
	if date_of_death then
		birth_time = formatDate(lang, date_of_birth.time)
	else
		local date_of_birth_parts = mw.text.split(formatDate(lang, date_of_birth.time, nil, 'Y-m-j'), '-')

		birth_time = string.format('{{ڕۆژی لەدایکبوون و تەمەن|%s|%s|%s}}', 
			date_of_birth_parts[1], date_of_birth_parts[2], date_of_birth_parts[3])
	end
	local birth = birth_time

	if place_of_birth then
		-- Try to get the Kurdish article name for the entity
		local birth_location = mw.wikibase.getSitelink(place_of_birth.id, 'ckbwiki')
		
		local link = true
		if not birth_location then
			-- If there was no Kurdish article for the entity, then get an article name from other wikis
			birth_location = mw.wikibase.getLabel(place_of_birth.id)
			link = false
		end
		
		if birth_location then
			if link then birth_location = '[[' .. birth_location .. ']]' end
			 
			birth = birth .. '<br>' .. birth_location
	
			local birth_country = getBestStatementById(place_of_birth.id, 'P17')
			if birth_country then
				local birth_country_label = mw.wikibase.getSitelink(birth_country.id, 'ckbwiki')
				local link = true
				if not birth_country_label then
					 birth_country_label = mw.wikibase.getSitelink(birth_country.id, 'enwiki')
					 link = false
				end
				
				if link then birth_country_label = '[[' .. birth_country_label .. ']]' end
	
				birth = birth .. '، ' .. birth_country_label
			end
		end
	end
	
	return birth
end

function getDeathStatement(lang, date_of_birth, date_of_death, place_of_death)
	local date_of_birth_parts = mw.text.split(formatDate(lang, date_of_birth.time, nil, 'Y-m-j'), '-')
	local date_of_death_parts = mw.text.split(formatDate(lang, date_of_death.time, nil, 'Y-m-j'), '-')

	local death_time = string.format('{{ڕێکەوتی مەرگ و تەمەن|%s|%s|%s|%s|%s|%s}}', 
		date_of_death_parts[1], date_of_death_parts[2], date_of_death_parts[3],
		date_of_birth_parts[1], date_of_birth_parts[2], date_of_birth_parts[3])
	
	local death = death_time
	
	if place_of_death then
		local death_location = mw.wikibase.getSitelink(place_of_death.id, 'ckbwiki')

		local link = true
		if not death_location then
			death_location = mw.wikibase.getSitelink(place_of_death.id, 'enwiki')
			link = false
		end
		
		if not death_location then
			death_location = mw.wikibase.getLabel(place_of_death.id)
			link = false
		end
		
		if death_location then
			if link then death_location = '[[' .. death_location .. ']]' end
				
			death = death .. '<br>' .. death_location
		
			local death_country = getBestStatementById(place_of_death.id, 'P17')
			if death_country then
				local death_country_label = mw.wikibase.getSitelink(death_country.id, 'ckbwiki')
				
				local link = true
				if not death_country_label then
					 death_country_label = mw.wikibase.getSitelink(death_country.id, 'enwiki')
					 link = false
				end
				
				if link then death_country_label = '[[' .. death_country_label .. ']]' end
				
				death = death .. '، ' .. death_country_label
			end
		end
	end

	return death
end

-- Convert Arabic numbers (0123456789) to Kurdish numbers (٠١٢٣٤٥٦٧٨٩)
function toKurdishNumbers(text)
	return text:gsub('0', '٠')
			 :gsub('1', '١')
			 :gsub('2', '٢')
			 :gsub('3', '٣')
			 :gsub('4', '٤')
			 :gsub('5', '٥')
			 :gsub('6', '٦')
			 :gsub('7', '٧')
			 :gsub('8', '٨')
			 :gsub('9', '٩')
			 :gsub('square kilometre', 'کیلۆمەتر دووجا')
			 :gsub('kilometre', 'کیلۆمەتر')
end

function formatDate(lang, dateString, fallback, format)
	if not format then format = 'jی xg Y' end
	
	-- formatDate only supports positive (AD) dates
	if dateString:sub(1, 1) == '-' then return fallback or dateString end
	
	-- Work-around for a bug in Scribunto, more info: https://phabricator.wikimedia.org/T261072
	dateString = dateString:gsub('%-00%-00T', '-01-01T')
	
	return lang:formatDate(format, dateString, false)
end

function isEnglish(text)
	return string.find(text, '[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]') ~= nil
end

-- Returns the best statements for the first property this item has
function getBestStatement(item, ...)
	for i,v in ipairs(arg) do
    local statements = item:getBestStatements(v)
    if len(statements) >= 1 and statements[1] then
    	return statements[1].mainsnak.datavalue.value
    end
	end

	return nil
end

-- Returns the best statements for the first property this item has
function getBestStatementById(id, ...)
  for i, v in ipairs(arg) do
    local statements = mw.wikibase.getBestStatements(id, v)
    if #statements >= 1 then
      local mainsnak = statements[1].mainsnak
      if mainsnak.snaktype == "value" and mainsnak.datavalue then
        return mainsnak.datavalue.value
      end
    end
  end
  return nil
end

-- Gets the length of a table
-- https://stackoverflow.com/a/2705804/7003797
function len(t)
 local count = 0
 for _ in pairs(t) do count = count + 1 end
 return count
end

-- checks if a string is empty
function isEmpty(s)
 return s == nil or s == ''
end

local module_properties = { ['item'] = true, ['بەند'] = true, ['پێڕستی ڕەش'] = true, ['تەنیا کوردی'] = true }
-- Get all properties that are overriden by the template
function getOverridenProperties(args)
	properties = {}
	
	for key, value in pairs(args) do
		if (not module_properties[key]) then -- If it was not a module property
			properties[key:upper()] = value
  	end
	end
	
	return properties
end

local p = {}

function p.databox(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local itemId = nil
  local show_english_properties = true
  
  if args.item or args['بەند'] then
    itemId = args.item or args['بەند']
  end
  
  if args['تەنیا کوردی'] == true or args['تەنیا کوردی'] == 'بەڵێ' then
  	show_english_properties = false
  end
  
  local overriden_properties = getOverridenProperties(args)
  
  local hidden_properties = {}
  if args['پێڕستی ڕەش'] then
  	hidden_properties = mw.text.split(args['پێڕستی ڕەش'], "%s*[,،]%s*")
  end

  local lang = mw.language.getContentLanguage()
  local item = mw.wikibase.getEntity(itemId)

  if item == nil then
    mw.addWarning("Wikidata item not found")
    return ""
  end

  --Table
  local dataTable = mw.html.create('table')
  	:addClass('infobox vcard')
    :css({
      ['width'] = '22em'
    })

  -- Title
  dataTable:tag('tr'):tag('th')
  	:addClass('fn')
  	:attr('colspan', 2)
    :css({
      ['text-align'] = 'center',
      ['padding'] = '0.5em 0',
      ['margin'] = '0.5em 0',
      ['font-size'] = '125%',
      ['font-weight'] = 'bold',
    })
    :wikitext(item:getLabel() or mw.title.getCurrentTitle().text)

	-- Native name: P1559, Official name: P1448
	local officialName = getBestStatement(item, 'P1448', 'P1559')
	if officialName then
		if officialName.language ~= 'ckb' then -- Don't show official name if the official name was in Kurdish
			local langName = mw.language.fetchLanguageName(officialName.language, 'ckb')
			dataTable:tag('tr'):tag('th')
	  	:attr('colspan', 2)
	    :css({
	      ['text-align'] = 'center',
	      padding = '0.5em 0',
	      margin = '0.5em 0',
	      ['font-size'] = '90%',
	      ['font-weight'] = 'bold',
	      ['max-width'] = '180px'
	    })
	    :wikitext('بە [[' .. langName ..']]: ' .. officialName.text)
		end
	end
	
  --Image
  local image = args['وێنە']
  if (image == nil) then
  	local images = item:getBestStatements('P18')
  	if #images >= 1 then
  		image = images[1].mainsnak.datavalue.value
  	end
  end
  
  if image ~= nil then
    dataTable:tag('tr'):tag('td')
      :attr('colspan', 2)
      :css({ ['text-align'] = 'center'})
      :wikitext('[[File:' .. image .. '|frameless|250px]]')
  end

  local properties = mw.wikibase.orderProperties(item:getProperties())
  local property_blacklist_hash = valuesToKeys(mergeTables(property_blacklist, hidden_properties))

  property_blacklist_hash['P31'] = true --Special property
  local edit_message = mw.message.new('vector-view-edit'):plain()
	
	-- Birth
	local date_of_birth = getBestStatement(item, 'P569')
	local date_of_death = getBestStatement(item, 'P570')
	local instance_of = getBestStatement(item, 'P31')
	local place_of_birth = getBestStatement(item, 'P19')
	local place_of_death = getBestStatement(item, 'P20')

	if instance_of and instance_of.id == 'Q5' and date_of_birth and date_of_birth.time:sub(1, 1) ~= '-' then -- human and birth date >= 0 AD
		local birth = getBirthStatement(lang, date_of_birth, date_of_death, place_of_birth)
		
		dataTable:tag('tr')
        :tag('th')
          :attr('scope', 'row')
          :css({
          	['padding-top'] = '0.225em',
          	['line-height'] = '1.1em',
          	['padding-right'] = '0.65em'
          })
          :wikitext('لەدایکبوون'):done()
        :tag('td')
        	:css({ ['line-height'] = '1.4em', ['max-width'] = '180px' })
          :wikitext(frame:preprocess(birth))
          
    if date_of_death then
    	local death = getDeathStatement(lang, date_of_birth, date_of_death, place_of_death)
    	dataTable:tag('tr')
        :tag('th')
          :attr('scope', 'row')
          :css({
          	['padding-top'] = '0.225em',
          	['line-height'] = '1.1em',
          	['padding-right'] = '0.65em'
          })
          :wikitext('مردن'):done()
        :tag('td')
        	:css({ ['line-height'] = '1.4em', ['max-width'] = '180px' })
          :wikitext(frame:preprocess(death))
	  end
	end
	
	
  for _, property in pairs(properties) do
    local datatype = item.claims[property][1].mainsnak.datatype

    local english_label = mw.wikibase.getLabelByLang(property, 'en'):upper()
    local kurdish_label = mw.wikibase.getLabelByLang(property, 'ckb')

		-- These properties have datatype of quantity, but we want to show them!
		if property == 'P1082' or -- population
		  property == 'P2046' or -- area
		  property == 'P2044' then -- elevation above sea level
		   datatype = 'number'
		  end
	
		overriden_value = overriden_properties[english_label] or overriden_properties[kurdish_label]

    if datatype ~= 'commonsMedia' and datatype ~= 'external-id' and
      datatype ~= 'quantity' and datatype ~= 'wikibase-property' and
      datatype ~= 'geo-shape' and datatype ~= 'tabular-data' and
      (not property_blacklist_hash[property] and not property_blacklist_hash[english_label] and not property_blacklist_hash[kurdish_label]) and
      (show_english_properties or kurdish_label ~= nil or overriden_value) and
      #item:getBestStatements(property) <= 5 then

      local propertyValue = item:formatStatements(property) -- label, value

			local overriden = true
      local value = overriden_value
      if (value == nil) then
      	if datatype == 'time' then
      		local dateString = getBestStatement(item, property).time
    			if property == 'P1317' or property == 'P2031' then -- floruit and work period (start)
    				value = formatDate(lang, dateString, propertyValue.value, 'Y')
    			else
    				value = formatDate(lang, dateString, propertyValue.value)
    			end
      	else
      		value = propertyValue.value
      	end
      	overriden = false
      elseif (value:find("^[Q]%d+") ~= nil) then -- Is a wikidata ID
      	value = '[[' .. mw.wikibase.getSitelink(value) .. ']]'
      end
			
			if (datatype == 'time' or datatype == 'number') then -- coordinate location
      	value = toKurdishNumbers(value)
			end
    	
    	row = dataTable:tag('tr')
        :tag('th')
          :attr('scope', 'row')
          :css({
          	['padding-top'] = '0.225em',
          	['line-height'] = '1.1em',
          	['padding-right'] = '0.65em',
          })
          :wikitext(lang:ucfirst(propertyValue.label)):done()
        :tag('td')
        	:css({ ['line-height'] = '1.4em', ['max-width'] = '180px' })
          :wikitext(frame:preprocess(value))
    end
  end
   
   --Map
  local coordinates_statements = item:getBestStatements('P625')
  if #coordinates_statements == 1 and coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue and coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue.value.globe == 'http://www.wikidata.org/entity/Q2' then
    --We build the call to mapframe
    local latitude = coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue.value.latitude
    local longitude = coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue.value.longitude
    local geojson = {
      type = 'Feature',
      geometry = {
        type = 'Point',
        coordinates = { longitude, latitude }
      },
      properties = {
        title = item:getLabel() or mw.title.getCurrentTitle().text,
        ['marker-symbol'] = 'marker',
        ['marker-color'] = '#224422',
      }
    }
    
    dataTable:tag('tr'):tag('td')
      :attr('colspan', 2)
      :css({ ['text-align'] = 'center'})
      :wikitext(frame:extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), {
      height = 250,
      width = 250,
      frameless = 'frameless',
      align = 'center',
      latitude = latitude,
      longitude = longitude,
      zoom = 6 -- 100 km
    }))
  end
	
	local div_start = '<div style="border-style: solid; border-color:gray; border-width: 1px 0 0 0; margin-top: 2em; text-align: center;">'
	local pen_icon = '&nbsp;[[File:Wikidata-logo.svg|' .. edit_message .. '|22px|baseline|class=noviewer|link=https://www.wikidata.org/wiki/' .. item.id .. ']]'
	local edit_message_link = '[https://www.wikidata.org/wiki/' .. item.id .. ' لە ویکیدراوە دەستکاریی زانیارییەکان بکە]'
	dataTable:tag('tr'):tag('td')
      :attr('colspan', 2)
      :css({ ['text-align'] = 'center'})
      :wikitext(div_start .. edit_message_link .. pen_icon .. '</div>')
   
   return tostring(dataTable)
end

return p