ايشبو ذات محترم وسط سويده لسان عثمانيه واقفدر. ota-2