ئیتالیایی

(ڕەوانەکراوە لە ئیتاڵیەوە)
گالیلێو گالیلەی زاناو داهێنەر کە ئیتالیایی بوو

ئەو کەسانەن کە بەڕەگەز خەڵکی ئیتالیان و لەنەتەوەی ئیتاڵین.