ئیتالیایی

(ڕەوانەکراوە لە ئیتاڵیەوە)

ئەو کەسانەن کە بەڕەگەز خەڵکی ئیتالیان و لەنەتەوەی ئیتاڵین.

گالیلێو گالیلەی زاناو داهێنەر کە ئیتالیایی بوو