پێڕستەکانی شارەکان بەپێی وڵات

ئەمە بریتییە لە پێرستی پێڕستەکانی شارەکانی وڵاتانی ئێستای جیهان , ناوی پێڕستەکان بە ڕەنگی تۆخ نوسراون.


ئدەستکاری

بدەستکاری

Cدەستکاری

ددەستکاری

-

Eدەستکاری

Fدەستکاری

گدەستکاری

دەستکاری

Iدەستکاری

Jدەستکاری

کدەستکاری

لدەستکاری

مدەستکاری

ندەستکاری

عدەستکاری

پدەستکاری

قدەستکاری

ڕدەستکاری

سدەستکاری

تدەستکاری

Uدەستکاری

ڤدەستکاری

Wدەستکاری

یدەستکاری

زدەستکاری

هەروەها ببینەدەستکاری

بەستەری دەرەکیدەستکاری