٢٣ی ئەیلوول ٢٦٦ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٦٧ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٩٩ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری