فلۆرێنس: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

فلۆرێنس؛ بەستەردانان بۆ وتاری لیزا دێل گیۆکۆندۆ
(فلۆرێنس؛ بەستەردانان بۆ وتاری لیزا دێل گیۆکۆندۆ)
تاگەکان: دەستکاریی دیداری بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
(بەبێ جیاوازی)