تاکەکەسێتی: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0
(This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0)
تاگەکان: دروستکردنی وتاری نوێی بێپۆل بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
(بەبێ جیاوازی)