جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ژمارەی ئاڤۆدگادرۆ»

چاکسازیی ژمارەکان
(چاکسازیی ژمارەکان)
 
* و ''k<sub>b</sub>'' [[نەگۆڕی بولتێزمن]]
 
و یەکسانە بە: {{چڕ}} (۲٫۶۸۶٢٫٦٨٦ ۷۷۷۴٧٧٧٤ ± ۰٫۰۰۰٠٫٠٠٠ ۰۰۴۷٠٠٤٧) × ۱۰١٠<sup>۲۳٢٣</sup> m<sup>−۳−٣</sup> {{ڕچ}} لە ۲۷۳٫۱۵٢٧٣٫١٥ [[کێلوین]] و ۱۰۱٫۳۲۵١٠١٫٣٢٥ کیلۆ [[پاسکال]]ـە.
== نموونە ==
١_ئەگەر بێتوو بەقەد ژمارەی ئاڤۆدگادرۆ سکەی ٥٠٠ ڕیاڵی لەسەر یەک دابنێیت، درێژاییەکەی تا کاکێشانی [[ڕێگای شیری]] دەڕوات!