قوبادی: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

١ تیرەی بەگزادە، ٢ تیرەی میرکی، ٣ تیرەی قەلانی، ٤ تیرەی کۆرەی، ٥ تیرەی مەلازۆراوی، ٦ تیرەی بازانی، ٧ تیرەی مامەنان، ٨ تیرەی تەنگی ئەژدیھا، ٩ تیرەی نەیجانی، ١٠ تیرەی الیاخەی، ١١ خێڵی نەختە، ١٢ تیرەی زلانی، ١٣ خێڵی داود، ١٤ خێڵی فەیاد، ١٥ خێڵی وەیسە، ١٦ خێڵی بــاوا، ١٧ خێڵی ڕەمەزان، ١٨ خێڵی مەیتاو، ١٩ تیرەی پشماڵە، ٢٠ تیرەی کڵاشی، ٢١ تیرەی مەنوچەری، ٢٢ تیرەی حسن علی، ٢٣ تیرەی مستەفا بەگی، ٢٤ تیرەی سمایل ئاخە (ئیسماعیل ئاغایی) لە پێج خێڵ پێکدێن: ھۆخلوگی، ئاغلی بەگی، شاوەیس ئاخەی، مەسور ئاخەیی، عەلی ئاخەیی. لە ساداتی پیر خدری شاھۆن و پاشماوەی بنەماڵەی قوباد بەگن..
 
 
'''گوندەکانی ناوچەی قوبادی'''
 
'''''گوندەکانی ناوچەی قوبادی'''''
سەرەتا گوندەکانی (گەرمەسێر)
١ دەربەند دەھۆڵ، ٢ شاوەڵەد، ٣ داریزەنگەنە علیا، ٤ داریزەنگەنە سفلی، ٥ تق تق علی آقائی، ٦ دوڵە وشک، ٧ خوک آخلە، ٨ بانی چنور، ٩ کلارە میرکی، ١٠ ابدالان میرکی، ١١ ئەسپەر، ١٢ کاک میرکی، ١٣ دەرە ژاڵە علیا، ١٤ دەرە ژاڵە سفلی، ١٥ قەلانی، ١٦ خراتە ی قەلانی، ١٧ ناحیەی- ئەزگڵە، ١٨ کۆرەی، ١٩ وەزیر ئاباد، ٢٠ سورمەر، ٢١ شێرپەڕ، ٢٢ قەیتول، ٢٣ خڕنوبان، ٢٤ زاڵە کۆسە، ٢٥ دەرە زۆرینەی بازان، ٢٦ گندم بان، ٢٧ تلەتوو، ٢٨ کەژە چەرمەڵە، ٢٩ ابداڵان خێڵی فەیاد، ٣٠ پشت گاڕێ ی خێڵی، فەیاد، ٣١ گووڵاڵە، ٢٣ باندار کوێخا عزیز، ٣٣ تازە دەبانە دارسمک، ٣٤ باندار کوێخا عیدللە، ٣٥ ھەنجیربوس، ٣٦ سید مراد خیل بابای ایل قبادی، ٣٧ئیمام حسن.
 
 
'''گوندەکانی (کوێستانی) قوبادی:'''
٣٧

دەستکاری