جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «سەگ»

بەبێ کورتەی دەستکاری
(گیاندارێکی درندەی ماڵییە هۆگری مرۆڤە بەوە جیدەکرێتەوە لە گیاندارانی دیکە کە زۆر بە سۆزە)
گیاندارێکی درندەی ماڵییە هۆگری مرۆڤە بەوە جیدەکرێتەوەجیادەکرێتەوە لە گیاندارانی دیکە کە زۆر بە سۆزەسۆزترە
٢

دەستکاری