جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «بەھەشت»

شائەمراز
(شائەمراز)
[[File:The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century.jpg|thumb|وێنەیەکی کێشراوه له سەدەی ١٢ که ئاماژه به پردی سیڕات دەکات که پردی پەڕینەوەیه بەرەو بەهەشت]]
 
'''بەهەشتبەھەشت''' واتایەکهواتایەکە کهکە لهلە زۆربەی ئایینە باوەردارەکان بۆ ئاماژە بهبە خۆشیەکانی ژیانی دوای مردن بهبە کار دێت. بەهەشتبەھەشت شوێنێکهشوێنێکە کهچاکهکھچاکە کاران دوای مەرگ، تێیدا هەتاھەتا هەتایهھەتایە دەمێننەوە. بهبە پێی فێرکارییهفێرکارییە ئایینیەکانی [[ئیسلام]] و [[یەکتاپەرستی|ئایینە یەکتا پەرەستیەکان]]، بەهەشتبەھەشت شوێنی هەتاییھەتایی هەرھەر مرۆڤێکهمرۆڤێکە و لەوێ بهبە پێی کارهکارە خێر و باشەکانی کەڵک وەردەگرێ.
 
== کۆنترین پێشینهپێشینە لهلە مێژووی ئایینەکان ==
 
لهلە ١٨٠٠ ساڵ [[پێش زایین]]، [[ئایینی زەردەشتی]] باسی [[ڕۆژی دوایی لە ئیسلامدا|ڕۆژی دوایی]] کردوە و شی کردنەوی بۆ (ئاورکەدهئاورکەدە [[جەهەنەمجەھەنەم]]) و (پەردیس [[بەهەشتبەھەشت]]) کردوە..<ref>Alice K. Turner: تاریخ دوزخ The History of
== کۆنترین پێشینه له مێژووی ئایینەکان ==
Hell. Hale, London 1995, ISBN 0-7090-5688-5</ref><ref>Veronica Ions: دنیای اسطورهاسطورە شناسی Die Welt der Mythologie. tosa, Wien 2001, ISBN 3-85492-224-8</ref>
 
 
له ١٨٠٠ ساڵ [[پێش زایین]]، [[ئایینی زەردەشتی]] باسی [[ڕۆژی دوایی لە ئیسلامدا|ڕۆژی دوایی]] کردوە و شی کردنەوی بۆ (ئاورکەده [[جەهەنەم]]) و (پەردیس [[بەهەشت]]) کردوە..<ref>Alice K. Turner: تاریخ دوزخ The History of
Hell. Hale, London 1995, ISBN 0-7090-5688-5</ref><ref>Veronica Ions: دنیای اسطوره شناسی Die Welt der Mythologie. tosa, Wien 2001, ISBN 3-85492-224-8</ref>
 
== بەھەشت لە تێڕوانینی مەسیحیەت ==
[[قورئان]] باسی دوو بەھەشتی کردوە: یەکێک لە [[بەرزەخ]] کە کاتیە و ئەوەی تر لە جیھانی ھەتاییە.<ref>[[ڕەحمان (سوورەت)]]، ئایەتی ٤٦</ref>
 
بەھەشت پلە و پایەی ھەیە و ھەندێک لەوان لە ھەندێکیان باشترن. بەخشیشە بەھەشتیەکانیش، بە پێی پلەکان و خێرەکان، جیاوازیان ھەیە.<ref> نەھجولبەلاغە خوتبەی ٨٤ https://fa.wikipedia.org/wiki/نهج_البلاغهنھج_البلاغە</ref>
 
== بەهەشتبەھەشت لهلە تێڕوانینی بەهاییەتبەھاییەت ==
 
بەهاییەکانبەھاییەکان بەهەشتبەھەشت وەک حاڵەتێکی ڕۆحانی دەزانن و دەڵێن کهکە بەخشیشی جەستەیی تێدا نابێ.
 
بەهاییەکانبەھاییەکان باوڕیان وایهوایە کهکە [[ڕۆح]]ی ئینسان دوای وەی بۆ جیهانیجیھانی سەروو، سەر کەوت، جیا لهلە کات ،کات، گەشە کردنی کەمالی خۆی درێژهدرێژە دەدا نەوەک جەستەیی و شوێنی، بەهەشتبەھەشت لەو دنیا رازی بوونی خوایهخوایە لهلە ئینسان. کاتێک کهکە گوێ ڕایەڵی قسەی نێردراوەکان بێت و لایەنی ئایینی خۆی بهبە هێزھێز بکات ئەوهئەوە توانیویەتی خوا لهلە خۆی رازی بکات، ئەو ڕازی بوونەی حەق لهلە مرۆڤ، بەهەشتهبەھەشتە.<ref>ژیانی دوای مەرگ، نووسراوی هۆشەنگھۆشەنگ گووهەرڕیز،گووھەرڕیز، بلاوکراوەی ئاپریلی ٢٠٠٣، بلاوکەرەوەی بەدیعی لەندەن، لاپەڕەی ١٠٤ و ١٠٥</ref>
 
== وتارهوتارە پەیوەندی دارەکان ==
* [[باخی عەدەن]]
* [[جەهەنەمجەھەنەم]]
 
 
 
== سەرچاوەکان ==
{{reflist}}
* ویکی فارسی [//https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA بهشت بھشت]