بەھەشت: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

ب (Calak پەڕەی بەهەشتی گواستەوە بۆ بەھەشت)
 
 
== بەهەشتبەھەشت لهلە تێڕوانینی ئیسلام ==
بهبە پێی [[قورئان]]، ئیمانداران و خۆپارێزان، لهلە کۆتایی دا دەچنهدەچنە شوێنێکی هەتاییھەتایی بهبە ناوی [[جەننەت]] و ژیانێکی پڕ خۆشیو جاکهجاکە دەگرنهدەگرنە بەر، بهبە پێی ئایاتی [[قورئان]] ئەو بەڵێنهبەڵێنە خوداییهخوداییە سەت لهلە سەتهسەتە.<ref>[[مەریەم (سوورەت)]]، ئایەتی ٦١</ref>
 
 
 
به پێی [[قورئان]]، ئیمانداران و خۆپارێزان، له کۆتایی دا دەچنه شوێنێکی هەتایی به ناوی [[جەننەت]] و ژیانێکی پڕ خۆشیو جاکه دەگرنه بەر، به پێی ئایاتی [[قورئان]] ئەو بەڵێنه خوداییه سەت له سەته.<ref>[[مەریەم (سوورەت)]]، ئایەتی ٦١</ref>
 
[[قورئان]] باسی دوو بەهەشتی کردوە: یەکێک لە [[بەرزەخ]] که کاتیه و ئەوەی تر له جیهانی هەتاییه.<ref>[[ڕەحمان (سوورەت)]]، ئایەتی ٤٦</ref>
 
بەهەشت پلە و پایەی هەیه و هەندێک لەوان له هەندێکیان باشترن. بەخشیشه بەهەشتیەکانیش، به پێی پلەکان و خێرەکان، جیاوازیان هەیه. <ref> نەهجولبەلاغه خوتبەی ٨٤ https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87</ref>
 
 
 
[[قورئان]] باسی دوو بەهەشتیبەھەشتی کردوە: یەکێک لە [[بەرزەخ]] کهکە کاتیهکاتیە و ئەوەی تر لهلە جیهانیجیھانی هەتاییهھەتاییە.<ref>[[ڕەحمان (سوورەت)]]، ئایەتی ٤٦</ref>
 
بەهەشتبەھەشت پلە و پایەی هەیهھەیە و هەندێکھەندێک لەوان لهلە هەندێکیانھەندێکیان باشترن. بەخشیشهبەخشیشە بەهەشتیەکانیش،بەھەشتیەکانیش، بهبە پێی پلەکان و خێرەکان، جیاوازیان هەیهھەیە. <ref> نەهجولبەلاغهنەھجولبەلاغە خوتبەی ٨٤ https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87نهج_البلاغه</ref>
 
== بەهەشت له تێڕوانینی بەهاییەت ==