جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «مێشک»

بەبێ کورتەی دەستکاری
*لۆبی لۆبی تێمپۆرال
*لۆبی ئینسۆلا
[[File:Four lobes animation small2.gif|thumb|Brain lobes. Colorings are same as above.
And additionally
{{legend|#FF00FF|[[w:Insular cortex|Insular lobe]]}}]]
 
[[Image:Brainlobes.svg|thumb|Four lobes{{legend|#E5FB4E|[[w:Occipital lobe|Occipital lobe]]}}
{{legend|#FCD84E|[[w:Parietal lobe|Parietal lobe]]}}
{{legend|#DB3422|[[w:Frontal lobe|Frontal lobe]]}}
{{legend|#A7FB4D|[[w:Temporal lobe|Temporal lobe]]}}
And others
{{legend|#73B2F9|[[w:Cerebellum|Cerebellum]]}}
{{legend|#000000|[[w:Medulla oblongata|Medulla]]}}]]